ÁSZF

VIRTUÁLIS INKUBÁCIÓS PROGRAM VÁLLALKOZÓNŐKNEK

VIPWOMEN/ VIP NŐK

ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSI ÉS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

1. A VIPWomen/VIPNők szolgáltatás és a www.vipwomen.hu portál tulajdonosának és üzemeltetőjének (a továbbiakban: Szolgáltató) alapadatai:

1.1. Elnevezés: Konzul 11 Oktatásszervező, Tanácsadó és Szolgáltató Bt. /Konzul 11 Bt.

1.2. Székhely: 8572 Bakonyszücs, Petőfi u. 11.

1.3. Cégjegyzékszám: Cg.19-06-510086

1.4. A nyilvántartást vezető bíróság: Veszprém Megyei Bíróság

1.5. Adószám: 21988802-1-19

1.6. Bank és bankszámlaszám: Hungária Takarék 71800013-11103004

1.7. Képviselő neve: Potápi Rita, ügyvezető

1.8. Elektronikus elérhetőség: vipwomen@vipwomen.hu

A Konzul 11 Bt. a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tagja.

2. A Felhasználó

2.1. A Felhasználó a www.vipwomen.hu  honlapon regisztráló, a Szolgáltatást a Jelentkezési lap on-line benyújtásával igénybe vevő, illetve a későbbiekben meghatározásra kerülő, a Szolgáltatásra vonatkozó egyedi Szerződést megkötő természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet, aki vagy amely a regisztráció, illetve a Jelentkezés során köteles megadni az alábbi adatait:

2.1.1. Teljes név / számlázási név (regisztráció és belépés során)

2.1.2. Lakcím/ székhely (csak belépéskor)

2.1.3. E-mail cím (regisztráció és belépés során)

2.1.4 Kategória besorolás (regisztráció során)

2.1.5 Egyéb a Felhasználóra vonatkozó adatok, ha a Felhasználó a belépést választja és amelyek a www.vipwomen.hu weboldalon kerül feltüntetésre.

2.2. Felhasználónak minősül minden egyes olyan személy (pl a jelentkezést leadó Felhasználó munkavállalója, hozzátartozója stb.) is, aki a Szolgáltatást ténylegesen igénybe veszi.

2.3. Szolgáltató a Felhasználó által megadott adatok alapján teljesíti a Szolgáltatást, és állítja ki a számlát.

2.4. A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő károkért minden felelősség a Felhasználót terheli. Szolgáltató a nyilvánvalóan hiányos vagy téves Jelentkezést jogosult visszautasítani, továbbá kétség esetén Felhasználó adatainak valódiságának igazolását jogosult a Felhasználótól megkövetelni. Amennyiben a Felhasználó a személyazonosságát hitelt érdemlően nem igazolja a Szolgáltató felé, úgy a Szolgáltató (az esetlegesen már megfizetett szolgáltatási díj egyidejű visszatérítése mellett, bármely további jogkövetkezmény nélkül) jogosult a Szolgáltatás nyújtását visszautasítani, és a szolgáltatási szerződéstől elállni.

3. A Szolgáltatás tárgya és tartalma

3.1. A Szolgáltató a jelen Felhasználási Feltételekben foglaltak szerint létre hozott szerződés alapján, a Szolgáltatást megrendelő Felhasználók részére online megrendelés alapján VIP Women/VIP Nők üzleti tanácsadási szolgáltatást nyújt. (a továbbiakban: Szolgáltatás).

3.1.1. A VIP Women/VIP Nők – Virtuális Inkubációs Program vállalkozónőknek szolgáltatások az alábbi formában történnek:

 • online tanácsadás,
 • letölthető tudásanyagok,
 • egyéni személyes tanácsadás
 • csoportos személyes tanácsadás
 • nyomonkövetés kérdőíves mérésekkel

3.1.2. Az online tanácsadás előreegyeztetett módon skype és más online módszerek igénybevételével történik. A tanácsadás az emailen, írásban megerősített módon kerül megrendelésre. Egy óra tanácsadás 60 percet jelent. A tanácsadások célja a Felhasználó által igényelt adott terület fejlesztése.

3.1.3. A letölthető tudásanyagok megrendelése a letöltés igénylésével történik és az adott tudásanyag, vagy tudásanyag csomag igénylésekor kerül árban meghatározásra a weboldalon feltüntetett mindenkori árlista alapján. A tudásanyag megrendelése, pénzben történő kiegyenlítése után kerül számlázásra és válik letölthetővé a Felhasználó számára.

3.1.4. Egyéni személyes tanácsadás a program keretében külön igényelhető, ennek mindenkori ára egyedi elbírálás alapján történik pl. az Iránytű Program keretein belül. Hosszabb távú tanácsadás, mentorálás igénylése során a Felhasználó és a Szolgáltató a Felhasználó igénye és jelentkezése alapján külön egyedi szerződést kötnek erre a szolgáltatásra.

3.1.5. Csoportos személyes tanácsadás a program keretében külön igényelhető, ennek mindenkori ára egyedi elbírálás alapján történik pl. a Turbó Program keretein belül, amelynek részleteit a weboldal tartalmazza. Ennek igénylése során a Felhasználó és a Szolgáltató a Felhasználó igénye és jelentkezése alapján külön egyedi szerződést kötnek erre a szolgáltatásra.

3.1.5 A Szolgáltató a regisztráció és belépés során kérdőíves méréssel méri fel a Felhasználó szintjét. A szolgáltatások igénybevételkor a Szolgáltató időszakonként kérdőíves méréssel követi nyomon a Felhasználó igényeit, szükségleteit, fejlődését, fejlesztését és elégedettségét.

3.2. Szolgáltató kijelenti és szavatol azért, hogy a Szolgáltatás a vonatkozó jogszabályi és hatósági előírásoknak, valamint a szakmai sztenderdeknek teljes mértékben megfelel.

3.3. A Szolgáltatás igénybe vételének lehetőségéről, a mindenkori díjszabásról és a Jelentkezés részletes szabályairól a Szolgáltató a Felhasználókat folyamatosan tájékoztatja awww.vipwomen.hu honlapon.

3.4. Tilos magát a Szolgáltatást jogosulatlanul igénybe venni. Különösen az alábbiak minősülnek jogosulatlan igénybevételnek:

 • olyan tartalom terjesztése, amely megalázó, becsmérlő, sérti az emberi méltóságot, vallás, hit, faj vagy nemek szempontjából megkülönböztető, erőszakot vagy más illegális cselekedetet, illetve valamely rendelkezések/szabályok megsértését támogatja;
 • olyan tartalom terjesztése, amely a közrendet fenyegeti vagy egy másik Felhasználó, a Konzul 11 Bt illetve a Szolgáltató közvetlen vagy közvetett tulajdonosá(i)nak, vagy valamely vállalatának a jogos érdekeit veszélyezteti;
 • más számítógépes rendszerekhez való jogosulatlan hozzáférés szerzése;
 • egy másik Felhasználó megakadályozása abban, hogy igénybe vehesse a Szolgáltatást;
 • nyilvános elektronikus kommunikációs hálózat használatára vonatkozó jogok megsértése;
 • a www.vipwomen.hu honlaphoz kapcsolódó hálózatok vagy honlapok megzavarása;
 • elektronikus másolatok készítése, terjesztése vagy tárolása szerzői joggal védett dokumentumokról és anyagokról tulajdonosaik előzetes hozzájárulása nélkül.

3.5. A Szolgáltató jogosult az ártalmas tartalmakat a honlapról eltávolítani, valamint teljes kártérítést követelni és azt érvényesíteni az olyan Felhasználóval szemben, aki a Szolgáltató kárát a Szolgáltatás jogosulatlan igénybevételével okozta.

4. A Jelentkezés általános szabályai – a Szerződés létrejötte és megszűnése

4.1. A Szolgáltatás igénybe vétele iránti igényét (a továbbiakban: Jelentkezés) a Felhasználó on-line felületen, a www.vipwomen.hu honlapon adhatja le.

4.2. Jelentkezés online felületen

4.2.1. A Felhasználó kizárólag előzetes regisztrációt követően jogosult a Szolgáltatás kiválasztására és a Jelentkezés leadására.

4.2.2. Az első Rendelés leadása előtt a Felhasználó köteles a www.vipwomen.hu weboldalon regisztrálni, a jelen Szabályzatban foglalt adatok megadásával. A Felhasználó teljes felelősséggel tartozik adatainak pontosságáért, valódiságáért. Ha változás következik be a Felhasználó adataiban, akkor a Szolgáltatásra irányuló szerződés hatálya alatt a változástól számított 5 (öt) munkanapon belül, egyéb esetben a következő Jelentkezés leadásakor köteles azok átvezetését kérni e-mailben (vipwomen@vipwomen.hu) . A Felhasználó ugyanilyen módon kérheti regisztrációja törlését is. A Szolgáltató jogosult a Felhasználó regisztrációját azonnal törölni, ha oka van azt feltételezni, hogy a Felhasználó megszegte a jelen Felhasználási Feltételek vagy a vonatkozó jogszabályi rendelkezések bármelyikét. A regisztráció törlése nem érinti a jelen Feltételek azon rendelkezéseit, amelyek természetüknél fogva ezt követően is hatályban maradnak.

4.2.3. A Felhasználó első alkalommal a Jelentkezést megelőzően köteles megadni az egyedi megrendelés alapadatait, valamint e-mail címét, teljes nevét, és a regisztráció kategóriáját az on-line felületen a Szolgáltató részére (regisztráció). Szolgáltató ezen adatok alapján, azonnal rögzíti a Jelentkezést, valamint ismerteti Felhasználóval a jelen Felhasználási Feltételeket, illetőleg az Adatvédelmi Szabályzatot. Az ajánlat, valamint a Felhasználási Feltételek és az Adatvédelmi Szabályzat együttes, Felhasználó általi elfogadásával a Felhasználó regisztrációja megtörténik, és Felek között a Szolgáltatásra vonatkozó Általános és Felhasználási Feltételek hatályba lépnek.

4.2.4. Az egyedi megrendelést a Jelentkezési lap on-line felületen történő benyújtásával adja le a Felhasználó.

4.2.5. A Szolgáltató a Felhasználó regisztrációkor megadott e-mail címére küldött visszaigazolással fogadja el és igazolja vissza a Felhasználó jelentkezését és egyben megküldi a Szolgáltatásra vonatkozó számláját a Felhasználó részére.

4.2.6. A Felek között a Szolgáltatásra vonatkozó egyedi szerződés akkor jön létre, ha a Felhasználó a Szolgáltatás díját a számlában foglalt határidőben teljes összegben megfizeti a Szolgáltató részére banki átutalással. A Szolgáltatás díja akkor minősül megfizetettnek, ha annak teljes összege határidőben jóváírásra került a Szolgáltató számláján.

4.2.7. Az egyedi szerződés létre jöttéről és feltételeiről a Szolgáltató a Jelentkezés során megadott e-mail címre küldött elektronikus üzenetben is értesíti a Felhasználót.

4.3. A Szolgáltató és a Felhasználó között létre jött Szerződés a Szolgáltatás teljesítésével vagy a Felek bármelyikének elállásával, és a felek egymás közti elszámolásával szűnik meg.

4.4. A Felhasználó a Szolgáltatásra vonatkozó, a Szolgáltatóval online felületen kötött egyedi szerződéstől, legkésőbb a szerződés felek általi kölcsönös teljesítéséig jogosult elállni, köteles azonban az elállással a Szolgáltatónak okozott költségeket teljes mértékben megtéríteni.

4.5. A felek eltérő megállapodása hiányában a Felhasználó nem gyakorolhatja a fentiek szerinti elállási jogot, ha az elállási határidő lejárta előtt a Szolgáltató a teljesítést a Felhasználó beleegyezésével megkezdte. A Felhasználó beleegyezését a Szolgáltatás teljesítésének megkezdéséhez megadottnak kell tekintetni, ha az egyedi Szerződésben foglalt megállapodásban a Szolgáltatás megkezdésének időpontjáig az elállási nyilatkozat nem érkezik meg a Szolgáltató részére.

4.6. Az egyedi szerződésben rögzített időpontok lemondása a találkozó előtt 72 órával díjmentes – ezen esetben a Szolgáltató külön térítés nélkül másik időpontot biztosít. A 72 órán belüli lemondás esetén a Szolgáltató a Felhasználó igénye szerint másik időpontot biztosít, de a lemondott alkalom díja felszámításra kerül.

4.7. Felhasználó az elállás, illetve az időpont lemondása jogát írásban, a Szolgáltató vipwomen@vipwomen.hu e-mail címére küldött elektronikus üzenet útján gyakorolhatja. Felhasználó köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy elállásáról a Szolgáltató a lehető leghamarabb tudomást szerezzen, és az elállással okozott kár és költségek mértéke a lehető legkisebb legyen.

5. A Szolgáltatás díja / Fizetési feltételek

5.1. A Szolgáltatás mindenkori ellenértéke (a Szolgáltatás Díja), és annak fizetési módja a Szolgáltató honlapján található árlista alapján illetve külön tájékoztató emailben, a Szolgáltató és a Felhasználó között a Rendelés során létre jött egyedi Szerződésben kerül meghatározásra, a megrendelt szolgáltatástól függően.

5.2. A Szolgáltatás Díját a Felhasználó a Jelentkezés alapján megkötött egyedi szerződés rendelkezései szerint, számla alapján, átutalással előre, a Szolgáltató Hungária Takarék bankjánál vezetett, 71800013-11103004 számú számlájára történő átutalással köteles megfizetni, a számlában foglalt határidőben. Amennyiben a Felhasználó a díjfizetésre vonatkozó határidőt elmulasztja, úgy az egyedi szerződés a felek között a Szolgáltató eltérő tájékoztatása hiányában nem jön létre.

5.3. A Szolgáltatás Díja akkor minősül megfizetettnek, amikor annak teljes összegét Szolgáltató átvette, vagy annak teljes összege Szolgáltató számláján jóváírásra került.

5.4. A Szolgáltató a Szolgáltatás teljesítését követően adja át végszámláját a Felhasználó részére, a Szolgáltatás lezárásával és a Felek közötti elszámolással egyidejűleg. A Szolgáltatás szerződésszerű teljesítését a Felhasználó az egyedi szerződés teljesítésekor írásban ismeri el.

5.5. Kétség vagy vita esetén a Szolgáltató felé a Szolgáltatás teljes Díjának megfizetésére a Szolgáltatást ténylegesen igénybe vevő Felhasználók, valamint a Jelentkezés során a Szolgáltatásra vonatkozó egyedi Szerződést a Szolgáltatóval megkötő Felhasználó egyetemlegesen kötelesek.

6. Felhasználói nyilatkozat

6.1. A Felhasználó tudomásul veszi és magára nézve kötelezőként elfogadja a jelen Felhasználási Feltételek, valamint az Adatvédelmi Szabályzat teljes egészét, és elismeri, hogy azok be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért felelősséggel tartozik.

6.2. Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltatás Díját a Szolgáltató részére hiánytalanul és határidőben megfizeti.

6.3. A Felhasználó a jelen Felhasználási Feltételek elfogadásával vállalja, hogy a Szolgáltatást nem használja más Felhasználók zaklatására, rágalmazásra, becsületsértésre vagy más módon más Felhasználók személyiségi és egyéb jogainak vagy jogos érdekeinek megsértésére. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy megtagadja a Szolgáltatás teljesítését azon Felhasználóktól, akik a szerződési feltételeket nem tartják be, vagy amely Felhasználóknak a Szolgáltatás korábbi igénybe vétele folytán lejárt és esedékes tartozása áll fenn Szolgáltató felé.

6.4. Felhasználó kijelenti, hogy a VIPWomen/VIP Nők szolgáltatását a jelen Felhasználási Feltételekben, valamint a Jelentkezés alapján létre jött egyedi Szerződésben foglaltak szerint igénybe kívánja venni.

7. A Felhasználó kártalanítási, kártérítési felelőssége

7.1. A Felhasználó a Rendeléssel tudomásul veszi és elismeri, hogy a Szolgáltató helyett teljes mértékben helytállni köteles minden olyan, harmadik személy részéről jogosan felmerült igénnyel kapcsolatban, amely a Felhasználó felróható magatartásával vagy mulasztásával összefüggésben a Szolgáltatás igénybe vételével kapcsolatban merült fel, abból ered vagy azzal függ össze. A Felhasználó tudomásul veszi és elismeri, hogy ezen kártalanítási kötelezettsége kiterjed bármely természetű vagy fajtájú követelésre, költségre, ami bármely igényből, hiányból, kárból, perből vagy más hatósági eljárásból, ítéletből vagy határozatból, eljárási költségből és ügyvédi költségből ered. Felhasználó vállalja, hogy a Szolgáltatóval szemben indított bármely peres vagy peren kívüli eljárás esetén a Szolgáltató helyébe, vagy mellett az adott eljárásba belép.

7.2. A Szolgáltató vállalja, hogy bármely, a Felhasználó magatartásából vagy tevékenységéből eredő, vagy azt érintő, a Szolgáltatóval szembeni igényről és eljárásról a fenti kártalanítási követelése esetén a Felhasználót írásban tájékoztatja.

8. Vitarendezés, illetékességi kikötés

8.1. A Szolgáltató kijelenti, hogy célja és szándéka a Felhasználók Szolgáltatással kapcsolatos igényeiknek a kielégülésének biztosítása, és semmiképpen nem a Felhasználókkal szembeni jogi vita vagy fellépés. Mindezek okán a Felhasználókkal szembeni vitáit, igényeit a Szolgáltató első sorban békés, tárgyalásos úton kísérli meg rendezni.

8.2. Amennyiben a vitás ügy békés rendezése nem jár sikerrel, úgy a vitás ügyekre a szerződő felek kikötik a magyar joghatóságot, és az egyedi szerződés teljesítési helye szerinti magyar bíróságok kizárólagos illetékességét. Felhasználó a Foglalással ezen kikötést tudomásul veszi és elismeri.

9. Szellemi tulajdon védelme, a weboldal használata

A www.vipwomen.hu  honlap tulajdonosa és üzemeltetője az Szolgáltató, amelyet megillet minden olyan jog (ideértve a szerzői és egyéb jogokat), amelyek alapján az említett weboldallal és annak tartalmával (különösen, de nem kizárólagosan annak megjelenítésével, az azon található adatbázisokkal, illusztrációkkal, tájékoztatókkal, stb.) jogszerűen rendelkezhet. A Felhasználók a látogatás időtartama alatt kötelesek betartani a kapcsolódó jogszabályokat és a jelen Szabályzat rendelkezéseit, emellett nem csorbíthatják sem a Szolgáltató, sem más Felhasználók jó hírét és jogait. Így különösen a Felhasználó:

 • nem használhatja a honlap egészét vagy annak egyes egyedi részeit más célra, csak saját használatra, vagyis nem másolhatja, nem töltheti le, illetve nem terjesztheti a honlap tartalmát olyan mértékben, amely meghaladja saját szükségleteit;
 • nem zavarhat és/vagy akadályozhat más Felhasználókat a honlap használatában;
 • nem nyúlhat hozzá semmilyen módon a honlap tartalmához, illetve műszaki jellegét sem változtathatja meg a Szolgáltató jóváhagyása nélkül;
 • nem zavarhatja meg a honlap biztonságát;
 • nem használhatja a honlapot kéretlen üzenetek (spam) vagy láncüzenetek küldésére, nem küldhet vírusokat, illetve veszélyes vagy kártékony programokat a honlapra;
 • nem küldhet olyan üzeneteket a honlapra, amely vírusokat, illetve veszélyes vagy kártékony programokat tartalmaznak;
 • nem hozhat létre álüzeneteket valamely Felhasználó identitásának meghamisítása céljából.

10. A Felhasználási Feltételek módosítása

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy – a felhasználók előzetes értesítése és teljes körű tájékoztatása mellett – a jelen Felhasználási Feltételeket bármikor egyoldalúan módosítsa. A felhasználók a módosított és közzétett Felhasználási Feltételek hatályba lépésének időpontját követő első Jelentkezés alkalmával elfogadják a módosított Felhasználási Feltételek rendelkezéseit.

11. Egyéb rendelkezések

11.1. Amennyiben a Felhasználónak bármely panasza van a Szolgáltatóval létre jött szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a vipwomen@vipwomen.hu e-mail címen, illetve a Szolgáltató székhelyére megküldött ajánlott postai küldemény útján is közölheti. A Szolgáltató a panaszokat legkésőbb azok beérkezésétől számított 30 napon belül kivizsgálja, és a panasz közlésével azonos módon tájékoztatja a panasztevő Felhasználót a vizsgálat eredményéről, valamint arról, hogy annak elutasítása esetén milyen jogorvoslati lehetőségek állnak a megrendelő rendelkezésére.

11.2. Szerződő felek a jelen Felhasználási Feltételek és általános szerződési feltételek, valamint a VIPWomen/VIP Nők szolgáltatásainak igénybe vétele kapcsán [ideértve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Info tv.) 5.§ (1) bekezdésében, valamint 3.§.(2) a) pontjában meghatározott nyilatkozatot is] írásos formának fogadják el az egymásnak a regisztrációkor megadott elektronikus levélcímre (e-mail címre), valamint a jelen Felhasználási Feltételekben foglalt e-mail címre (vipwomen@vipwomen.hu) küldött üzeneteket. A kézhez vétel időpontját felek ellenkező bizonyításig az elküldés időpontjában határozzák meg.

11.3. Felek rögzítik és elfogadják, hogy a Szolgáltatással kapcsolatos viszonyukban a Rendelés alapján létre jött egyedi Szerződésben nem rendezett kérdésekben a jelen Felhasználási Feltételek szabályai kötelezően alkalmazandóak; a jelen Felhasználási Feltételek a Szolgáltatónak a Szolgáltatásra vonatkozó általános szerződési feltételeinek minősülnek.

11.4. A jelen Felhasználási Feltételekben, illetve általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Tisztelt Felhasználónk!

A jelen Felhasználási Feltételekkel, illetve a VIPWomen/VIP Nők szolgáltatásaival, valamint a www.vipwomen.hu  portállal kapcsolatos esetleges kérdéseit, észrevételeit várjuk a vipwomen@vipwomen.hu e-mail címre!

Üdvözlettel és köszönettel a VIPWomen/VIP Nők csapata